Logga in

Förmedlingsvillkor Wolters Reisen GmbH

 

1. Avtalsmässig grund

1.1 Wolters Reisen GmbH (nedan Wolters) är förmedlare av semesterhus, semesterlägenheter och liknande semesterboenden (nedan kallade "semesterboenden") och andra tjänster inom turismens område som reseförsäkringar och hyrbilar (nedan kallade "turisttjänster"). Semesterboendena och turisttjänsterna härrör från olika leverantörer, särskilt researrangörer, lokala agenturer och privata uthyrare (nedan kallade "leverantörer").

1.2 För ovan nämnda ändamål bedriver Wolters ett bokningssystem online på de egna webbsidorna liksom varianter av detta på partnerföretags webbsidor (nedan sammantaget kallad "webbsida"). I båda fallen gäller ifrågavarande förmedlingsvillkor. Bokningssystemet innehåller bl.a. en sökfunktion, en utförlig presentation av semesterboendena med beskrivande text, bilder, information om tillgänglighet och priser liksom möjlighet att ge bokningsuppdrag.

1.3 Wolters uppträder endast som förmedlare av semesterboenden och turisttjänster och förmedlar avtal i leverantörens namn och för leverantörens räkning. Mellan kunden och Wolters sluts genom bokningsuppdraget ett uppdragsavtal som avser förmedling av semesterboenden och/eller turisttjänster. I normalfallet tar Wolters ut en serviceavgift som ska betalas av kunden. Ska en serviceavgift erläggas för bokningen är denna inberäknad i det pris som anges för semesterboendet och redovisas separat för webbsidans erbjudanden, i bokningsprocessen och på fakturan. I händelse av av- eller ombokning återbetalas inte serviceavgiften.

1.4 Ett semesterboendes bokningsunderlag utgörs av den utförliga beskrivningen, som grundar sig på respektive leverantörs beskrivning, av semesterboendet. Urvalskriterier tjänar endast till orientering under online-sökningen eller i den korta texten.

1.5 De semesterboenden och turisttjänster som presenteras på webbsidan utgör inte något bindande anbud från Wolterss och/eller respektive leverantörs sida. Istället handlar det om en inbjudan till kunderna att avge ett anbud för slutande av avtal med respektive leverantör av ett visst semesterboende eller viss turisttjänst (ett s.k. invitatio ad offerendum). Kunden avger sitt anbud genom att fylla i bokningsformuläret och sända det till Wolters. I detta bokningsuppdrag ska det totala antalet resande personer (inklusive alla barn) liksom det totala antalet husdjur som medföljer (art och ras erfordras) anges. Speciella önskemål från kundens sida (som t.ex. avvikande ankomstid, specialutrustning, beställning av tvätt, slutstädning o.l.) kan anges i bokningsuppdraget. Speciella önskemål blir emellertid först bindande efter en uttrycklig, skriftlig bekräftelse från leverantören eller Wolters. Kunden är under en tid av sju dagar bunden av sitt anbud. Under denna tid ska Wolters i leverantörens namn eller leverantören själv antingen acceptera anbudet eller lägga ett motbud till kunden, vilket denna kan acceptera inom däri angiven tidsfrist. Vid översändandet av bokningsbekräftelse eller från kundens sida accepterandet av Wolterss eller leverantörens motbud sluts ett avtal avseende semesterboendet och de i förekommande fall bokade turisttjänsterna. Ett avtal sluts också genom att fakturan sänds till kunden via Wolters eller respektive leverantör.

1.6 Respektive leverantörs egna standardvillkor kan ligga till grund för det förmedlade avtalet avseende semesterboendet och/eller turisttjänsterna. I dessa regleras sådant som betalningsvillkor, betalningstidsfrister, skadeståndsskyldighet, ombokning, avbokning liksom kundens övriga skyldigheter och begränsningar. I bokningsuppdraget tillhandahåller Wolters kunden leverantörens standardvillkor för granskning och acceptans.

1.7 Bokningens alla avtalsmässiga beståndsdelar sparas av Wolters för fullgörande av avtalsförhållandet. Ytterligare information härom finns i våra dataskyddsdirektiv (https://www.atraveo.com/dataskydd).

2. Bokningsförvaltning

2.1 Betalningsvillkor

2.1.1 I och med att avtal slutits fordrar vanligen respektive leverantör en förskottsbetalning som avräknas från priset för semesterboendet respektive turisttjänsterna. Normalt ska förskottsbetalningen erläggas direkt i samband med bokningen och resterande belopp vanligen 42 dagar före resedatumet. Sker bokning senare än max. 49 dagar före resedatumet ska hela hyresbeloppet betalas direkt. Detaljerad information angående betalningsfrister och betalningsvillkor återfinns i bokningsbekräftelsen liksom i standardvillkoren för respektive leverantör av semesterboendet eller turisttjänsterna. Betalning sker till leverantören, Wolters eller annan som fått i uppdrag att driva in fordran. För det fall Wolters eller annan på Wolterss uppdrag fakturerar eller tar emot betalning för semesterboende eller turisttjänster sker detta i respektive leverantörs namn och för dennas räkning. För det fall leverantören av den förmedlade tjänsten är en researrangör erhåller kunden vid betalning ett försäkringsbrev eller därmed jämförbart intyg, vari researrangören dokumenterat att han i enlighet med rättsliga regler förvaltar kundmedel så att dessa medel är skyddade vid eventuell konkurs.

2.1.2 Beroende av leverantör kan betalningen av semesterboendet och turisttjänsterna ske via banköverföring, med SEPA-betalning från girokonto eller med kreditkort – i undantagsfall också kontant på plats. Wolters omvandlar alltid en direktdebitering till ett SEPA-autogiro. Minst två dagar före debitering får kunden ett meddelande därom från Wolters. Wolters tar i regel inte ut någon betalningsavgift – oberoende av betalningssätt. För betalning med vissa kreditkort kan dock respektive kortutgivare ta ut en extra avgift. Eventuella bankavgifter för in- eller utländska banköverföringar belastas kunden. Information avseende möjliga betalningssätt och eventuella tilläggsavgifter återfinns i bokningsbekräftelsen liksom i standardvillkoren för respektive leverantör av semesterboendet eller turisttjänsterna.

2.1.3 Avvisas eller återkrävs betalning från kreditkort eller direktdebitering av kreditkortsföretag respektive utförande bank har Wolters och/eller leverantören rätt att fakturera kunden för återkravsavgifter. Kunden informeras om sådana avgifter.

2.1.4 När kunden inte betalar i tid, förbehåller sig Wolters rätten att ta ut en påminnelseavgift om tre Euro i samband med den andra betalningspåminnelsen.

2.2 Färdhandlingarna Efter att fullständig betalning av hyran respektive resan erlagts erhåller kunden 14 dagar före resedatumet via e-post sina färdhandlingar från leverantören eller Wolters.

2.3 Avtalsändringar (ombokning, avbokning)
Förutsättningarna för kundens vidtagna eller önskade avtalsändringar (t.ex. ombokning, frånträdelse) ges i leverantörens standardvillkor. Wolters är berättigat att i leverantörens namn fakturera kunden för kostnader som uppkommit i samband med avtalsändringar och driva in respektive innehålla dessa belopp. I tillägg tar Wolters ut en schablonavgift för ombokningen om 50 euro. Om bokningen överlåts till en annan person så tar vi ut en generell administrativ avgift på 10 euro.

2.4 Vidarebefordran av uppgifter för fullgörande av den bokade tjänsten
Wolters samlar in och använder kunduppgifterna enligt lagstadgade dataskyddsregler. För fullgörande av bokningen vidarebefordrar Wolters de personliga uppgifter som kunden uppgivit till respektive leverantör.

2.5 Kundens skyldigheter

2.5.1 Det åligger kunden att kontrollera bokningsbekräftelsen och utan dröjsmål, dock senast tredje dagen efter mottagandet av densamma, meddela Wolters eller leverantören av semesterboendet respektive turisttjänsterna om felaktigheter eller avvikelser. Icke meddelade felaktigheter respektive avvikelser gäller som accepterade.

2.5.2 Kunden är skyldig att kontakta Wolters eller leverantören för det fall kunden erlagt fullständig betalning av hyran respektive resan men färdhandlingarna inte kommit kunden tillhanda senast 14 dagar före resedatumet. Kunden är skyldig att kontrollera att färdhandlingarna är fullständiga och korrekta och omgående uppmärksamma Wolters eller leverantören på saknade eller felaktiga handlingar.

2.5.3 Wolters ska omgående underrättas om brister i sin förmedlingstjänst. Om det är skäligt ska Wolters beredas tillfälle att åtgärda dessa brister. Underlåter kunden att underrätta Wolters om sådana brister, och har kunden inte någon giltig ursäkt för denna underlåtenhet, går alla kundens anspråk i enlighet med förmedlingsavtalet förlorade i den mån Wolters skäligen hade kunnat avhjälpa bristerna.

2.5.4 Uppträder brister på det bokade semesterboendet eller turisttjänsterna under vistelsen ska kunden omgående framföra sina klagomål till leverantören för att bereda denna möjlighet att avhjälpa bristerna. Efter resan kan kunden också skriftligen sända leverantören sina klagomål. Leverantörens adress och telefonnummer återfinns i kundens färdhandlingar. Härvid ska lagstadgade tidsfrister iakttagas. Har kunden inte redan under vistelsen anmält bristerna, är leverantören inte skyldig att beakta klagomålen. Sänder kunden sin reklamation till Wolters, vidarebefordras denna genom Wolterss försorg till respektive leverantör.

2.5.5 Endast personer med full rättslig handlingsförmåga är berättigade att boka semesterboende och turisttjänster hos Wolters.

3. Reseförsäkringar Wolters informerar om möjligheten att teckna en frivillig försäkring som täcker kostnaden för kundens avbeställning eller en försäkring som täcker kostnaden för medicinsk behandling, respektive hemtransport, i händelse av olycks- eller sjukdomsfall i utlandet.

4. Information avseende pass-, visum-, valuta- och hälsoregler

4.1 Varje kund/resenär är själv ansvarig för att gällande in- och utländska in- och utreseregler, hälsoregler, pass- och visumregler och att regler avseende införande av husdjur iakttas.

4.2 Information om resa och säkerhet, inreseregler, hälsoregler, visumregler och liknande för kunden finns på Utrikesdepartementets webbsida (https://www.regeringen.se/sveriges-regering/utrikesdepartementet/). Ytterligare information kan erhållas hos behörig ambassad/konsulat.

5. Wolterss ansvar

5.1 Wolters är inte ansvarigt för förmedlingsresultatet och/eller för att det inte finns brister i själva tillhandahållandet av semesterboendet och/eller turisttjänsterna. Wolters ansvarar endast för att förmedlingen av tjänsten sker med den vederbörliga omsorg som krävs av en medveten näringsidkare.

5.2 Wolters strävar efter att i skälig omfattning säkerställa att tillgänglig information på webbsidan, mjukvara och andra data, i synnerhet avseende priser, datum och begränsningar, är korrekta, aktuella och fullständiga vid tidpunkten för offentliggörandet. Den detaljerade informationen om semesterboendena och/eller turisttjänsterna grundar sig på uppgifter från leverantören. Wolters ansvarar inte för denna information.

5.3 Alla semesterboenden och/eller turisttjänsterna som presenteras på webbsidan är endast begränsat tillgängliga. Wolters ansvarar inte för informationen om tillgänglighet för ett semesterboende eller en turisttjänst vid tidpunkten för bokningen.

5.4 Wolters garanterar inte riktigheten, fullständigheten och tillförlitligheten hos information tillhandahållen av tredje man, särskilt avseende kartor, automatiska översättningar, kundomdömen, redaktionella texter och bilder avseende orter och regioner. På webbsidan presenterade geografiska data, särskilt kartor, fyller endast funktionen att ge en icke bindande orientering om erbjudandets ungefärliga position. Avgörande för avtalsslutandet är endast informationen om orten, som kunden erhåller i online-presentationens beskrivande text och/eller i respektive bokningsbekräftelse.

5.5 De under 5.2, 5.3 och 5.4 nämnda undantagen gäller inte såvitt Wolters varit medveten om eller vid iakttagande av vederbörlig omsorg enligt god affärs- och branchsed hade måst vara medveten om felaktig och/eller oriktig information. I sådana fall begränsas dock Wolterss ansvar till att endast gälla fall av uppsåt och grov oaktsamhet.

5.6 I övrigt ansvarar Wolters för skador, som icke är kroppsskador, endast i fall av uppsåt eller grov oaktsamhet, vid ansvar för övertagna garantier och vid ansvar för väsentliga avtalsbrott. Vid grov oaktsamhet avseende väsentliga avtalsbrott är Wolterss ansvar begränsat till förutsägbara och avtalstypiska skador och till högst det tredubbla värdet av det förmedlade semesterboendet eller den förmedlade turisttjänsten.

5.7 Wolters ansvarar inte för förlust av resplanen respektive färdhandlingarna i samband med översändandet.

5.8 Wolters ansvarar inte för force majeure. Därtill hör myndigheters agerande, inre oroligheter i ett land, krig, terrordåd, översvämningar, eldsvåda, oväder, olyckor, strejk och andra arbetsmarknadskonflikter genom vilka Wolterss tjänster eller dess uppdragstagare påverkas.

6. Avslutande bestämmelser

6.1 Wolters förbehåller sig rätten att utan särskilt meddelande till kunden ändra och uppdatera gällande förmedlingsvillkor. På webbsidan finns alltid den senaste aktuella versionen av förmedlingsvillkoren från och med den tidpunkt från vilken de börjar gälla. Genom att fortsätta använda webbsidan efter en ändring eller en uppdatering av förmedlingsvillkoren accepterar kunden de ändrade villkoren.

6.2 Dessa förmedlingsvillkor innehåller alla överenskommelser i det bestående förmedlingsavtalet mellan kunden och Wolters och ersätter alla tidigare överenskommelser, oavsett om dessa skett skriftligt, elektroniskt eller muntligt.

6.3 Oberoende av kundens medborgarskap regleras avtalsförhållandet mellan kunden och Wolters av Förbundsrepubliken Tysklands lag. Amtsgericht Düsseldorf (Tyskland) är behörig allmän domstol vid tvister med anledning av tolkningen eller tillämpningen av dessa förmedlingsvillkor för köpmän, för personer utan tillhörighet till någon allmän domstol i inlandet, liksom för personer, som efter avtalets ingående har förlagt sin hemvist till utlandet eller vars normala hemvist vid tidpunkten för väckande av talan inte är känd.

6.4 Skulle någon av de ovannämnda bestämmelserna vara eller bli utan verkan, påverkar detta inte övriga bestämmelser. En bestämmelse som är utan verkan ska ersättas av en bestämmelse som i kommersiellt hänseende är närmast jämförbar med den bestämmelse som ska ersättas.

Lösning av tvister mellan konsumenter och näringsidkare / ODR-plattform

Europeiska kommissionen har för konsumenter bosatta i EU inrättat en webbplats,http://ec.europa.eu/consumers/odr/, för tvistlösning på nätet av konsumenttvister (ODR-plattform). Vill du klaga på en vara eller tjänst som du har köpt på nätet och inte vill gå till domstol, kan du använda tvistlösning på nätet (ODR-plattform) för att nå en uppgörelse. Wolters Reisen GmbH deltar för närvarande inte i ett alternativ tvistlösningsförfarande. Ett sådant deltagande är frivilligt från näringsidkarens sida. Därför kan inte heller ODR-plattformen användas av våra kunder.

Wolters Reisen GmbH
Bremer Straße 61, 28816 Stuhr, Tyskland
Kontakt: +49 (0) 211 668878-130
E-Mail: kundenservice@atraveo.se

Handelsregister: Amtsgericht Walsrode HRB 110468
Momsreg.-nr.: DE116637206

 

Gällande från 2020-07